Future
Classroom Lab

Nasza szkoła jest dostosowana do wymogów Future Class Lab (FCL) – nowatorskiej koncepcji organizacji przestrzeni do nauki szkolnej. Koncepcję tę opracowała European Schoolnet, europejska sieć tworzona przez 34 europejskie ministerstwa edukacji, w tym MEiN, szkoły, nauczycieli oraz organizacje branżowe.
Przestrzeń szkoły jest tak zorganizowana, by sprzyjała komunikacji, wymianie poglądów, współpracy oraz wzajemnemu uczeniu się od rówieśników. Tradycyjne klasy zastąpione są przestrzenią podzieloną na 6 stref.

6 stref
nauki

Nowocześnie wyposażone
sale

Nauczyciel
jako
edukator

6 stref nauki i

To specjalnie zaprojektowana przestrzeń, która wspiera 6 etapów uczenia się: badanie, tworzenie, wymiana, rozwój, prezentacja, interakcja.

Nowocześnie wyposażone sale i

Każda strefa wyposażona w sprzęt ICT oraz oprogramowanie wspiera proces poznawczy oraz rozwija kompetencje informatyczne

Nauczyciel jako edukator i

Przestrzeń, w której podmiotem są dzieci i ich proces nauki. Nauczyciel jest obok, wspiera, moderuje, towarzyszy.

Korzyści stosowania modelu FCL

Uczymy się w naturalny dla rozwoju dzieci sposób
Rozwijamy kompetencje społeczne: współpraca, wymiana myśli, argumentowanie, negocjowanie
Uczymy się znając cel - dzieci wiedzą i rozumieją dlaczego się uczą i jak mogą wykorzystać zdobytą wiedzę
Rozwijamy kompetencje informatyczne
Uczymy się selekcjonować źródła, wykorzystywać narzędzia
Poznajemy zagadnienia bezpieczeństwa w sieci
Nauka jest po prostu ściśle fajna!

Strefy

Doświadczeni projektanci i architekci stworzyli nam wyjątkową przestrzeń! Jest innowacyjna, pełna praktycznych rozwiązań nawiązuje do naszych wartości. Po prostu zachwyca! Sale wyposażyliśmy tak, aby sprzyjały doświadczaniu i współdziałaniu. Jest miejsce dla grupy, tandemów i mnie samego. Jest przestrzeń do kreacji i strefa wyciszenia.
Badania
Tworzenie
Wymiana
Rozwój
Prezentacja
Interakcja

Badania

(ang. Investigate)
W strefie badań wyposażenie takie jak: rejestratory danych, roboty, mikroskopy i modele 3D pozwalają uczniom stawać się aktywnymi badaczami, rozwijać krytyczne myślenie oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Badania, często interdyscyplinarne, odbywają się m.in. poprzez czytanie, obserwację, przeprowadzanie eksperymentów naukowych, organizowanie ankiet, wykorzystanie robotów. Wyposażenie musi umożliwiać uczniom naukę poprzez samodzielne odkrywanie, konstruowanie modeli, testowanie pomysłów i samodzielną ocenę wyników. Technologia zapewnia różne sposoby zaangażowania uczniów poprzez praktyczne działania edukacyjne.

Tworzenie

(ang. Create)
Część poświęcona tworzeniu polega na samodzielnym planowaniu i realizacji własnych prac, takich jak: produkcje multimedialne, wydruki 3D lub prezentacje. Część ta pozwala uczniom analizować swoje działania, pracować zespołowo i oceniać wyniki własnych starań, co sprzyja rozwojowi kompetencji miękkich. Wyposażenie tej strefy to przede wszystkim sprzęt i oprogramowania do nagrań audio-video. Dzięki nowoczesnym technologiom uczniowie mogą na wiele sposobów tworzyć i produkować własne treści (np. podcasty, prezentacje, blogi, materiały video), ćwiczyć swoją wyobraźnię, a także wprowadzać innowacje. Dawanie uczniom niezależności i poczucia odpowiedzialności za swoją naukę zwiększa ich zaangażowanie, rozwija poczucie osobistej odpowiedzialności. Ponadto zastosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych środków można wykorzystać do pobudzenia przedsiębiorczości społecznej uczniów poprzez inicjowanie i wdrażanie projektów mających na celu zwiększenie dobrobytu szkoły lub społeczności lokalnej.

Wymiana

(ang. Exchange)
Strefa wymiany to przestrzeń przede wszystkim do rozwoju kompetencji miękkich. Nauka komunikacji i pracy z innymi ma kluczowe znaczenie we współczesnym świecie. Rozszerzenie tej umiejętności na całą szkołę (np. starsi uczniowie uczą się od młodszych) pozwala wzmocnić u uczniów poczucie odpowiedzialności społecznej. Odbywająca się w tej strefie praca w grupach może nauczyć dzieci uwzględniania różnic między sobą (np. zdolni — mniej zdolni). Jest to też miejsce na naukę poprzez zabawę. Gry i symulacje cyfrowe mogą być wykorzystane do wprowadzenia bardziej angażującego uczenia się. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu stwarza się możliwość rozszerzenia zajęć o zadania wykonywane po szkole za pomocą środowiska nauczania online i nadzorowanego korzystania z sieci społecznościowych. Strefa ta jest miejscem do ćwiczenia technik pobudzających naturalną kreatywność i wyobraźnię, chociażby burzy mózgów. Wyposażenie tej części obejmuje tablice, narzędzia do tworzenia mapy myśli, tablice interaktywne, rzutniki, itd.

Rozwój

(ang. Develop)
Strefa rozwoju to przestrzeń do nieformalnej nauki. Jej wyposażenie sprzyja autorefleksji i rozwojowi meta-poznawczych umiejętności uczniów. Nabywane tu kompetencje stanowią wstęp do uczenia się przez całe życie (LLL). Strefa rozwoju przypomina środowisko domowe i sprzyja motywacji i autoekspresji. Strefa ta pozwala dzieciom swobodnie korzystać z osobistych urządzeń do nauki: laptopów lub tabletów, dających dostęp do zasobów internetowych i wirtualnych środowisk nauki zarówno w domu, jak i w szkole. Jest to też miejsce, w którym uczniowie mogą korzystać z gier edukacyjnych podczas przerw i po lekcjach, a także do rozwijania zajęć w formule „flipped classroom”, w której uczniowie angażują się w dobrze ustrukturyzowaną niezależną naukę w domu, co pozwala nauczycielowi w godzinach szkolnych skupić się na pracy projektowej i nauczaniu współpracy między uczniami.

Prezentacja

(ang. Present)
Część przeznaczona do prezentacji to miejsce, które swoim układem przestrzennym wspiera tworzenie interaktywnych i angażujących prezentacji, zarówno na żywo, jak i online. Podczas tych działań uczniowie otrzymują aktywną rolę jako słuchacze-recenzenci i uczą się udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych. Ponadto uczniowie ćwiczą korzystanie z narzędzi interaktywnych stanowiących część codziennej komunikacji w XXI wieku. W strefie prezentacji dzieci uczą się również komunikacji integracyjnej, tj. zwracać uwagę na przekaz, odbiorców i dostępne zasoby przy wyborze odpowiednich narzędzi. Cennym elementem jest możliwość włączenia do nauczania zasad cyberbezpieczeństwa w kontekście pobierania i wysyłania materiałów internetowych. Tworzenie treści daje też uczniom możliwość krytycznej oceny źródeł internetowych oraz poznania podstawowych pojęć z zakresu praw autorskich.

Interakcja

(ang. Interact)
Ostatnia część to przestrzeń interakcji. Jest to nowoczesna sala lekcyjna zrywająca z klasycznym układem i pozwalająca nauczycielowi i uczniom dowolnie ustawiać jej wyposażenie. Sprzyja to przeistoczeniu uczniów z biernych słuchaczy w aktywnych uczestników zajęć. W tym celu nauczyciele mogą posłużyć się tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami elektronicznymi. Nowoczesne technologie pozwalają również dostosować zajęcia do indywidualnych potrzeb uczniów. Dzięki inwestycji, nowoczesny sprzęt i urządzenia multimedialne staną się integralną częścią procesu uczenia i narzędziami codziennej pracy dzieci, a nie jedynie „rekwizytami” używanymi okazjonalnie ze względu na małą ich liczbę. Pozwoli to uczniom zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi w bezpiecznym środowisku, a jednocześnie wniesie olbrzymią wartość dodaną do samego procesu nauki, który płynnie i naturalnie będzie przenikać z przestrzeni szkolnej do domowej i z realnej do wirtualnej.

Stawiamy na rozwój

Innym istotnym elementem edukacji prowadzonej działalności dydaktycznej w naszej szkole będzie kształtowanie i rozwój kompetencji informatycznych. Aby nauka ta była prawdziwie skuteczna, sprzęt ICT oraz oprogramowanie musi stać się narzędziem generującym istotną wartość dodaną do procesu poznawczego – czy to w postaci łatwiejszego dostępu do wiedzy, szerszej gamy środków ekspresji czy komunikacji. W tym celu szkoła zapewni swobodny dostęp do niego wszystkim uczniom. Obecnie nauka odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu jest absolutnym priorytetem, w kontekście niezwykle szkodliwych konsekwencji ekspozycji dzieci na niebezpieczne treści.

Miejsce wyjątkowe
w skali kraju

Z naszych informacji wynika, że będzie to pierwsza tego typu placówka w Polsce w całości zbudowana w zgodzie z FCL. Nasz organ zgromadził zasoby ludzkie oraz eksperckie wsparcie do realizacji powyższego działania. Powstanie szkoły w tym modelu jest pionierskim krokiem.

Aby to osiągnąć, konieczne było zaprojektowanie i aranżacja przestrzeni w sposób wielofunkcyjny, umożliwiający jej komfortowe użytkowanie zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Aranżacja będzie zapewne imponującym rozwiązaniem architektonicznym oraz edukacyjnym.

Misja edukacyjna

Chcemy, aby nasza szkoła odpowiadała nie tylko na potrzeby dzieci, ale również nauczycieli i rodziców. Pragniemy dzielić się naszymi doświadczeniami związanymi z innowacyjnym modelem edukacji ze środowiskiem oświatowym. Jednym z naszych celów jest stanie się wzorcową placówką, otwartą dla innych wszystkich zainteresowanych stron z sektora edukacji, w której odbywać się będą szkolenia, staże i spotkania poświęcone nowoczesnym metodom kształcenia.